صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

ابزار بهبود عملکرد سازمان ها براي توسعه پايدار
نویسنده: ساسان قاسمي، وحيد شکري علي‌آبادي
مترجم:
ارسال کننده: انتخاب سردبير
26 خرداد 1393


 عصر حاضر زماني است که مشتريان و افراد جامعه از شرکت ها و سازمان ها انتظار دارند که مسووليت پذير باشند و در فعاليت ها و عمليات خود نسل هاي آينده را نيز در نظر داشته باشند.

اهميت دادن سازمان ها به نسل هاي آينده در انجام فعاليت هاي خود و نيز مصرف منابع، گامي مثبت در جهت رسيدن به توسعه پايدار بوده و نشانگر تعهد سازمان به اقتصاد جهاني پايدار است. افراد جامعه همچنين از سازمان ها انتظار دارند که اثرات فعاليت هاي خود را بر جامعه در جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به طور شفاف بيان کنند. يکي از راه هاي بيان فعاليت ها و اثرات سازمان مي تواند ارائه گزارش پايداري (1) يک يا گزارش مسووليت اجتماعي شرکت(2) باشد. امروزه شرکت هاي مطرح در سطح جهاني هر ساله اينچنين گزارش هايي را ارائه مي دهند که در آنها به بيان فعاليت ها و اثرات خود بر جامعه در راستاي مسووليت اجتماعي سازماني مي پردازند. يکي از استانداردهايي (راهنما) که به کمک سازمان ها به منظور تهيه گزارش پايداري آمده است،

(GRI (Global Reporting Initiative است که در ادامه با آنان آشنا مي شويم.

گزارش پايداري چيست؟

گزارش پايداري (Sustainability Report)، گزارشي است که توسط يک شرکت يا سازمان در مورد تاثيرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي که فعاليت هاي روزانه اش ايجاد کرده اند، منتشر مي شود. گزارش پايداري همچنين بيانگر ارزش ها و مدل حکمراني سازمان بوده و ارتباط بين استراتژي هاي سازمان و تعهد آن به يک اقتصاد جهاني پايدار را نشان مي دهد. تعداد روزافزوني از شرکت ها و سازمان ها خواهان اين هستند که عمليات خود را پايدار کرده و در توسعه پايدار مشارکت داشته باشند. گزارش دهي پايداري مي تواند به سازمان ها براي اندازه گيري و اطلاع رساني عملکرد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و حاکميتي خود کمک کند. پايداري قابليت پايدار ماندن چيزي براي زمان طولاني يا بي نهايت مبتني بر عملکرد در اين چهار حوزه کليدي است. گزارش دهي نظام مند پايداري به سازمان ها براي اندازه گيري تاثيراتي که ايجاد مي کنند يا تجربه مي کنند، تنظيم اهداف و مديريت تغيير کمک مي کند. گزارش پايداري يک پلت فرم کليدي براي اطلاع رساني عملکرد و اثرات عملکردي چه مثبت و چه منفي است. براي توليد گزارش پايداري، سازمان ها يک چرخه گزارش دهي ايجاد مي کنند (برنامه اي از گردآوري داده ها، اطلاع رساني و پاسخ ها). به اين معني که عملکرد پايداري آنها به طور مستمر پايش مي شود. داده ها مي توانند به طور منظم براي تصميم سازان ارشد سازمان به منظور شکل دهي استراتژي و خط مشي ها و بهبود عملکرد آن فراهم شوند.

از اين رو، گزارش دهي پايداري يک منبع حياتي براي مديريت تغيير نسبت به يک اقتصاد جهاني پايدار است. منبعي که سودآوري بلندمدت را با رفتاراخلاقي، عدالت اجتماعي و مراقبت زيست محيطي ترکيب مي کند.

هدف گزارش پايداري

گزارش دهي پايداري رويه اندازه گيري، اطلاع رساني (افشاگري، Disclosure) و پاسخگويي به ذي نفعان داخلي و خارجي براي عملکرد سازمان در جهت اهداف توسعه پايدار است. گزارش دهي پايداري واژه گسترده اي است که با ديگر واژگان (مانند مسووليت اجتماعي شرکت) مورد استفاده براي توصيف گزارش دهي در مورد اثرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي، مشابه در نظر گرفته مي شود. يک گزارش پايداري بايد ارائه اي متعادل و منطقي از عملکرد پايداري سازمان گزارش دهنده (شامل هم مسائل مثبت و هم مسائل منفي) فراهم کند.

اهداف کاربردي گزارش پايداري

گزارش هاي پايداري ممکن است براي اهداف زير استفاده شوند:

? بهينه کاوي و ارزيابي عملکرد پايداري با توجه به قوانين، هنجارها، کدها، استانداردهاي عملکرد و ابتکارات داوطلبانه.

? نمايش اينکه چطور يک سازمان بر ذي نفعان تاثير مي گذارد و تحت تاثير انتظارات در حوزه توسعه پايدار قرار مي گيرد.

? مقايسه عملکرد در يک سازمان و بين سازمان هاي مختلف در طول زمان.

مزاياي گزارش دهي پايداري

يک چرخه گزارش دهي پايداري اثربخش بايد براي تمام سازمان هاي گزارش دهنده مزيت ايجاد کند. مزاياي داخلي براي شرکت ها و سازمان ها مي تواند شامل موارد زير باشد:

? افزايش درک ريسک ها و فرصت ها؛

? تاکيد بر ارتباط بين عملکرد مالي و غيرمالي؛

? اعمال مديريت بلندمدت استراتژي و سياست و طرح هاي کسب وکار؛

? تسهيل فرآيندها، کاهش هزينه ها و بهبود کارآيي؛

? بهينه کاوي و ارزيابي عملکرد پايداري با توجه به قوانين، هنجارها، کدها، استانداردهاي عملکرد و ابتکارات داوطلبانه؛

? مقايسه عملکرد به طور داخلي، بين سازماني و بين بخش هاي مختلف صنعت. اما، مزاياي بيروني گزارش دهي پايداري عبارت است از:

? بهبود شهرت و وفاداري برند؛

? توانايي ذي نفعان براي درک ارزش حقيقي سازمان و دارايي هاي ملموس و غير ملموس آن؛

? نشان دادن چگونگي تاثيرگذاري سازمان و تاثيرپذيري آن براساس انتظارات در مورد توسعه پايدار؛

GRI چيست؟

GRI يک سازمان پيشرو در زمينه پايداري است. GRI استفاده از گزارش دهي پايداري را به عنوان روشي براي سازمان ها به منظور پايدارتر شدن و مشارکت بيشتر در توسعه پايدار ترويج مي کند. ماموريت GRI تبديل کردن گزارش دهي پايداري به يک رويه استاندارد براي همه شرکت ها و سازمان ها است. چارچوب گزارش دهي GRI يک سيستم گزارش دهي است که شاخص ها و روش هايي براي اندازه گيري و گزارش دهي اثرات سازمان و عملکرد آن در حوزه هاي مرتبط ارائه مي دهد. GRI درباره اقداماتي است که سازمان ها را قادر مي سازند تا شيوه مديريت تاثيرات خود را تغيير دهند. در حقيقت، GRI در مورد ترويج تغيير است.

نتايج يک نظرسنجي جديد از صاحب نظران و مديران کسب وکارها نشان مي دهد که طرح گزارش دهي جهاني (GRI) در ميان سه چارچوب پايداري شناخته شده و پرکاربرد قرار دارد.دستورالعمل هاي GRI در اين نظرسنجي در کنار CDP و شاخص پايداري داو جونز (DJSI) در ميان سودمندترين چارچوب هاي گزارش دهي شناخته شد و 50 درصد از پاسخ دهندگان، GRI را به عنوان معتبرترين و محبوب ترين استاندارد در ميان شرکت ها و سازمان ها برگزيدند.در پاسخ به اين سوال که اين چارچوب ها تا چه حد براي کسب و کارها ارزش خلق مي کنند، 26 درصد گفتند GRI باعث ايجاد علاقه در مشتريان آنها شده يا بر انتخاب سازمان آنها به عنوان تامين کننده تاثير مثبتي بر جا گذاشته است. يکي از اعضاي پانل در پاسخ به اين سوال که اين چارچوب ها به توسعه برنامه هاي حاکميت شرکتي چه کمکي مي کند، گفت: «اين چارچوب ها و ابتکارات در درون سازمان موجب افزايش آگاهي در زمينه جنبه ها و آثار زيست محيطي و همين طور ريسک ها، فرصت ها و نوآوري هاي مربوط به آن مي شود. اين چارچوب ها و طرح ها در رابطه با استراتژي هاي مديريت و اقدامات قابل سنجش نيز موجب شفافيت مي شوند و با هوشياري بر حوزه هايي تمرکز دارند که آثاري مهم و معنادار بر جا گذاشته و درنهايت به خلق ارزش براي مشتريان و ذي نفعان ما منتهي مي شوند.»

چارچوب گزارش دهي بر اساس GRI

GRI يک چارچوب گزارش دهي پايداري جامعي ايجاد مي کند که به طور گسترده در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد تا شفافيت سازماني بيشتري را ايجاد کند. اين چارچوب که شامل راهنماي گزارش دهي پايداري (راهنما) است اصول و موارد افشاگري استانداردي ارائه مي دهد که سازمان ها با کمک آنها مي توانند اثرات و عملکرد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي خود را گزارش کنند.

اصول گزارش دهي پايداري

گزارش دهي پايداري شرکت بر اصولي در راهنماي GRI پايه گذاري شده اند. اصول گزارش دهي براي دستيابي به شفافيت در گزارش دهي پايداري اساسي هستند و در نتيجه بايد توسط تمامي سازمان ها در هنگام تهيه گزارش پايداري مورد استفاده قرار بگيرند. اين اصول به دو گروه تقسيم مي شوند: اصولي براي تعريف محتواي گزارش و اصولي براي تعريف کيفيت گزارش. اصول لازم براي تعريف محتواي گزارش مشخص مي کنند که گزارش بايد چه محتوايي را با در نظر گرفتن فعاليت ها، تاثيرات سازمان و انتظارات و علايق حقيقي ذي نفعانش پوشش دهد. اين اصول عبارت است از:

? جامعيت ذي نفعان ? زمينه پايداري ? اهميت ? کامل بودن

اصول لازم براي تعريف کيفيت گزارش، مشخص مي کنند که چه مواردي در گزارش دهي بايد به منظور اطمينان از کيفيت اطلاعات گزارش و همچنين مناسب بودن آن براي ارائه رعايت شوند. کيفيت گزارش و اطلاعات آن از اين جهت اهميت دارد که ذي نفعان مي توانند به وسيله آن ارزيابي مناسب و معقولي از عملکرد سازمان داشته و اقدامات مناسبي را اتخاذ مي کنند. اين اصول عبارت است از:

? تعادل ? داشتن قابليت مقايسه ? دقت ?

به موقع بودن ? شفافيت ? قابليت اعتماد

موارد اطلاع رساني (افشاگري) استاندارد

دو نوع مختلف از موارد اطلاع رساني استاندارد وجود دارد: موارد اطلاع رساني استاندارد عمومي و موارد اطلاع رساني استاندارد ويژه.

موارد اطلاع رساني استاندارد عمومي

? استراتژي و تحليل ? پروفايل سازماني ? جنبه ها و مرزهاي با اهميت شناسايي شده ? مشارکت ذي نفع ? پروفايل گزارش ? حکمراني ?

اخلاقيات و درستي موارد اطلاع رساني استاندارد ويژه

? موارد اطلاع رساني در مورد رويکرد مديريت ? شاخص هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي    (Ala.ir)

    پاورقي:

    1- Sustainability report

    2- Corporate Social Responsibility

    (CSR) report

    3- www.cgiran.org


نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
9 مهر 1393 مديريت 10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.