صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

فناوري هاي اجتماعي عامل تحولات سازماني
نویسنده: مقاله دريافتي
مترجم: محمدجعفر نظري
ارسال کننده: انتخاب سردبير
7 خرداد 1393


استفاده از فناوري هاي اجتماعي در سازمان ها امروزه امري رايج است. هرچند که شتاب سازمان ها در به کارگيري آن کاهش يافته است، اما شرکت ها همچنان مي توانند از مزيت هاي بکري که اين ابزارها دارند در تغيير سازمان خود و ايجاد ارزش چشمگير استفاده کنند.

درحالي که درصد سازمان هايي که از فناوري هاي اجتماعي استفاده مي کنند همچنان بالا است، اما شتاب اين افزايش ملايم شده است.

پس از هفت سال پژوهش درباره موارد استفاده و فوايد ابزارهاي اجتماعي، پاسخ دهندگان به آخرين پيمايش ما براي اولين بار در سال 2013 عدم رشد در سهم بازار سازمان هايي را که از اين فناوري ها استفاده کرده اند، گزارش کرده اند.

با اين حال همچنان فرصت هاي چشمگيري براي به کارگيري بيشتر اين ابزارها به خصوص در ميان کارکنان يک سازمان و شرکاي آن وجود دارد.

نتايج اين پيمايش نشان مي دهد که اين فناوري ها مي توانند تغيير چشمگير سازمان را تسهيل کنند؛ البته با فرض اينکه شرکت ها همان گونه با اين رسانه ها برخورد کنند که با هر تغيير بزرگ ديگري برخورد خواهند کرد.

در واقع سازمان هايي که بيشترين فايده را از تعاملات اجتماعي هم با ذي نفعان دروني و هم با ذي نفعان بيروني برقرار کرده اند و به تعبيري «کاملا شبکه اي» شده اند، توانسته اند روش هاي کليدي حامي تغيير سازماني را جامع تر از ساير سازمان ها پياده سازي کنند.

همچنان همه مديران موانعي را بر تحقق ظرفيت کامل ابزارهاي اجتماعي مي بينند و همه سازمان ها مي توانند براي خلق ارزش بيشتر با استفاده از اين فناوري ها گام هاي بيشتري بردارند.

تعداد سازمان هايي که در کسب وکار خود از فناوري اجتماعي استفاده مي کنند، زياد است؛ 42 درصد از پاسخگويان بيان کرده اند که سازمان آنها حداقل از يک ابزار استفاده کرده است.

اين نتايج نشان دهنده يک درصدکاهش نسبت به سال 2012 است و 67 درصد از پاسخگويان گزارش داده اند که حداقل از يک ابزار بر روي تلفن همراه در مقايسه با 65 درصد سال پيش استفاده کرده اند. همانند سال گذشته، پرکاربردترين فناوري ها در اين سازمان ها عبارت است از: ويدئو کنفرانس، شکبه هاي اجتماعي و ويرايش مشارکتي.

همچنان فضاي گسترده اي براي بهبود شيوه به کارگيري اين فناوري ها در سازمان ها (به خصوص دردرون سازمان) وجود دارد.

40 درصد از پاسخگويان گفته اند که حداقل نيمي از شمار کارکنان آنها در سازمان از شبکه هاي اجتماعي براي کار استفاده مي کنند؛ اما کمتر از 30 درصد از ساير فناوري ها استفاده

کرده اند.

همچنين فرصت هايي براي افزايش به کارگيري اين فناوري ها در بيرون سازمان نيز وجود دارد:

76 درصد مديران گفته اند که شرکت آنها از ابزارهاي اجتماعي براي برقراري ارتباط با مشتريان استفاده مي کند که مهم ترين علت استفاده از اين فناوري ها در سازمان ها همين است.

اما به طور ميانگين اين سازمان ها تنها با 38 درصد مشتريان از طريق رسانه هاي اجتماعي ارتباط برقرار کرده اند. در همين حال تنها 44 درصد استفاده از فناوري هاي اجتماعي براي ارتباط با شرکا تامين کنندگان و متخصصان برون سازماني را گزارش کرده اند.

اکثريت شرکت کنندگان در اين پيمايش همچنان بر منافع حاصل از به کارگيري رسانه هاي اجتماعي تاکيد مي کنند. همچنين، ترکيب سازمان هايي که مديرانشان مزايايي بالاتر از ميانگين را کسب کرده اند، همانند سال گذشته است.

يک پنجم شرکت ها «کاملا شبکه اي» هستند. آنهايي که بيشترين بهره را از به کارگيري رسانه هاي اجتماعي در ارتباط با ذي نفعان خود کسب کرده اند همين يک پنجم هستند. اما تعداد شرکت هايي که مزاياي زيادي از اين فناوري ها در درون سازمان کسب کرده اند همچنان کم است (12 درصد).

پياده سازي ابزارهاي تغيير

براي بهره گيري از اين ارزش بالقوه و بهره مندي از فرصت هاي بيشتر، پاسخ هاي مديران سازمان هاي کاملا شبکه اي، روشي را پيشنهاد مي کنند که همه سازمان هاي ديگر مي توانند با استفاده از آن از اين نظر خود را بهبود ببخشند.

يعني به کارگيري انديشمندانه تاکتيک هاي کليدي تغيير سازماني و استراتژي هايي براي استفاده از فناوري هاي اجتماعي. ما استفاده اثربخش از فناوري ها را به خودي خود به عنوان يک عامل تغيير سازماني تلقي مي کنيم.

اما در درون سازمان اين بهره گيري نيازمند تغيير شيوه تفکر افراد و رفتار آنها در درون سازمان ها است. اين تغييرات در بهترين حالت از طريق سه روش کليدي موسوم به «مدل نفوذ» قابل دستيابي هستند که عبارت است از به کارگيري سيستم ها و ساختارهاي همسو براي تقويت و برانگيختن تغيير (شامل ادغام ابزارها در کارهاي روزانه)، الگوبرداري، ساختن قابليت ها (از طريق روش هاي آموزشي رسمي و غيررسمي)، و تقويت درک کارکنان و تعهد آنها نسبت به تغيير.

پيمايش سال جاري شامل پرسش هايي براي اندازه گيري پيوند ميان اين روش ها و استفاده سازمان از فناوري هاي اجتماعي بود. همان طور که مدل مذکور بيان مي کند، مديران سازمان هاي کاملا شبکه اي گزارش مي دهند که سازمان آنها هر کدام از اين روش ها را فشرده تر از همه سازمان هاي ديگر اجرا مي کند.

به همين صورت هر چه روش هاي بيشتري را با فشردگي و جديت بيشتر دنبال کرده باشد احتمال دستيابي آن سازمان به حالت کاملا شبکه اي و بهره گيري از مزاياي دروني و بيروني چشمگير افزايش مي يابد.

در سازمان هاي کاملا شبکه اي 65 درصد پاسخگويان بيان داشته اند که کارکنانشان در دست کم در دو سطح از سازمان از به کارگيري اثربخش ابزارهاي اجتماعي الگوبرداري کرده اند (در مقايسه با 37 درصد در سازمان هاي در حال توسعه)، و اين سازمان ها بيشترين بخت را براي الگوبرداري در اين زمينه در همه سطوح سازماني داشته اند.

افزون بر مدل نفوذ شرکت، تصميمات مربوط به استراتژي هاي سازماني نيز اهميت بسياري دارد. طبق گفته مديران سازمان هاي کاملا شبکه اي تقريبا دو برابر سازمان هايي که در اين زمينه در حال توسعه هستند استراتژي هاي رسمي اي را به صورت مدون براي به کارگيري فناوري اجتماعي در سازمان خود داشته اند.

افزون بر اين، مديران سازمان هاي کاملا شبکه اي، سه برابر بيشتر از سازمان هاي در حال توسعه در زمينه استراتژي هاي خاص بخش هاي مختلف سازماني پيشرفت داشته اند.

ساير موانع سازماني که بايد بر آنها غلبه کرد

مديران انتظار دارند که در سال هاي آينده فناوري هاي اجتماعي بتواند تغييرات بزرگي در نرم افزارهاي سازماني و مديريتي ايجاد کند. اما پاسخگويان همچنان شکاف هاي بزرگي بين احتمال تغيير در سازمان خود در مقايسه با سازماني که محدوديتي بر استفاده از فناوري اعمال نکرده است مي بينند.

همانند پيمايش هاي دو سال گذشته اين مديران باور داشته اند که در سازمان آنها بررسي محيط سازماني، يافتن ايده هاي تازه و مديريت پروژه ها فرآيندهايي هستند که بيشترين ظرفيت را براي تغيير از طريق به کارگيري ابزارهاي اجتماعي دارند.

در اين مرحله، نگاه عميق تري به مديراني افکنديم که در سال 2011 به پيمايش ما پاسخ داده بودند.

جايي که براي اولين بار درباره تغييرات سازماني آينده سوال کرديم. اين مديران هم اکنون براي شرکت هايي کار مي کنند که نسبت به 2 سال گذشته مزاياي بيشتري از فناوري هاي اجتماعي به دست آورده اند.

در مقايسه با پاسخ هاي سال 2012، اين پاسخگويان اکنون کمتر انتظار دارند که فرآيندهاي سازماني شان با بهره گيري از ابزارهاي اجتماعي قابل تکامل باشد (به استثناي مديران پروژه ها).

افزون بر اين، شکاف بين تغييرات بالقوه در فرآيندها در سازمان هاي واقعي درمقايسه با سازمان هاي فرضي نسبت به سال 2011 افزايش يافته است. مي توان توضيحاتي را براي اين عدم تعادل ارائه کرد.

به عنوان مثال، مي توان اين گونه توضيح داد که مديران پشتيباني اين تغييرات را در سال هاي اخير دشوارتر مي بينند؛ يا اينکه مدتي طول مي کشد تا تغييرات به صورت ارزش ها و مزايايي قابل سنجش درآيند؛ يا اينکه سازمان هايي که گام بلندي برداشته اند عجله کردند. بنابراين، به طور کلي مديران بر اين باورند که تغييرات بيشتري احتمالا در آينده در اين زمينه رخ خواهد داد.

نگاهي به آينده

بر اهرم هاي سازماني تمرکز کنيد. براي بهره گيري واقعي از ابزارهاي اجتماعي يا استفاده جدي تر از آنها براي کسب ارزش بيشتر، سازمان ها در همه مراحل به کارگيري اين فناوري ها بايد فعاليت خود را با روش هايي که حامي تغيير سازماني باشد پشتيباني کنند.

در اين کار شرکت ها بايد بسنجند که چگونه هرکدام از عناصر مدل نفوذ مي تواند به بهترين وجه براي افزايش ارزش حاصل از به کارگيري فناوري هاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد.

استراتژي را به صورت رسمي درآوريد. سازمان هاي کاملا شبکه اي که بيشترين بهبودها را در اين زمينه به دست آورده اند همگي استراتژي هاي انديشمندانه و جامعي را براي استفاده خود از فناوري داشته اند.

با توجه به ماهيت تجربي فناوري هاي اجتماعي، انديشيدن به همه کاربردهاي آنها ممکن نيست، اما سازمان ها همچنان مي توانند براي شرکت خود با اين ابزارها برنامه ريزي کنند و چگونگي ادغام آنها در مشکلات مهم کسب وکار خود رامشخص کنند و تعيين کنند که در چه بخش هايي مي توانند به سريع ترين شکل ايجاد ارزش کنند.

بلندپروازتر باشيد. برخي از سازمان ها در حال بهره گيري حداکثري از رسانه هاي اجتماعي هستند. به سازمان هايي که در اين زمينه عقب مانده اند توصيه مي شود که با انديشيدن به کاربردهاي رسانه هاي اجتماعي مزاياي بيشتري از ظرفيت هاي اين رسانه ها

به دست آورند.

مديران موفق مزاياي ديگري همچون اثربخش شدن برخي فرآيندها، بهبود بهره وري کلي کارکنان و تغيير ترکيب رقابت در صنعت خود را با استفاده از اين فناوري ها پيگيري مي کنند.نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 انديشه زندگي در حکم سلف سرويس است
2 آذر 1394 اجتماعي نوزادان معتاد در مجلس؛ روزانه چند معتاد در کشور متولد مي شود؟
2 آذر 1394 اجتماعي از دختران فراري و زنان در معرض خشونت تا کارتن خوابي با رنگ و بوي زنانه !
2 آذر 1394 اجتماعي معاون رئيس جمهور در امور زنان بيان کرد / حمايت از زنان براي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از زهرا شجاعي/حوزه مردانه سياست و نقش زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از هادي خانيکي/نسبت نابرابر مهارت‌ها و جايگاه زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از شهيندخت مولاوردي /دولت اعتدال و اميد زنان
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از ابوالفضل شکوري/زنان مديراني معتدل تر از مردان
2 آذر 1394 اجتماعي انتقادات و پيشنهادات دکتر ناصر مهدوي/گفتمان اعتدال؛ از ارسطو تا روحاني
2 آذر 1394 اجتماعي روايت جلودارزاده از دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار/نقش زن ايراني در خروج از رکود پررنگ مي‌شود
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از دکتر مرتضي دهقان‌نژاد/زنان متنفذ دربار صفوي
2 آذر 1394 اجتماعي احمدپورنجاتي در دومين همايش ملي اعتدال/جاي خالي تفاهم مفهومي واژه اعتدال در بخش انديشه‌ورز جامعه
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از سعيد معيدفر، جامعه شناس/تحقق مطالبات زنان در گرو به کارگيري اهرم‌هاي فشار
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از علي محمد حاضري/مشارکت سياسي بانوان مطالبه‌اي زودرس
2 آذر 1394 اجتماعي يادداشتي از غلامرضا انصاري/حذف زنان از عرصه مديريت، محصول توسعه نيافتگي
15 مهر 1393 اجتماعي چرخه خواب چيست و چقدر خواب کافي است؟
14 مهر 1393 خواندني ها خوشبختي چه رنگيه؟
13 مهر 1393 خواندني ها شکم چاق بيمارتان مي کند
12 مهر 1393 اقتصادي اشتباهاتي که جهان را درگير بحران کرد
9 مهر 1393 مديريت 10 مهارت ارتباطي که بايد کسب کنيم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.